TỰ TIN

Tự tin nói lên quan điểm, suy nghĩ của bản thân, chủ động trong giao tiếp.

Xem thêm...

TỰ LẬP

Biết tự chăm sóc bản thân, tự định hướng, xây dựng mục tiêu cho bản thân.

Xem thêm...

KỸ NĂNG

Các “Kỹ năng sống”, “Giá trị sống” được lồng ghép khéo léo trong các hoạt động.

Xem thêm...