Các “Kỹ năng sống”, “Giá trị sống” được lồng ghép khéo léo trong các hoạt động.