Phương pháp công não

Tác động trực tiếp vào trí não của trẻ kích thích trẻ tự tư duy, sáng tạo trong giao tiếp.