Biết tự chăm sóc bản thân, tự định hướng, xây dựng mục tiêu cho bản thân.