Tự tin nói lên quan điểm, suy nghĩ của bản thân, chủ động trong giao tiếp.